Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia obyvateľstva

Občan môže mať na území Slovenskej republiky v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt; prechodný pobyt nemôže mať občan v tom istom objekte ako má evidovaný trvalý pobyt.
 

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý pobyt :

  • osoby staršie ako 15 rokov - platné občianske preukazy a rodné listy
  • list vlastníctva k rodinnému domu; ak nie je vlastníkom RD je potrebný súhlas vlastníka RD
  • pri prihlásení muža, ktorý je držiteľom vojenskej knižky je potrebné predložiť túto vojenskú knižku
  • pri prihlasovaní matky na trvalý pobyt je potrebné predložiť rodné listy detí

Občania, ktorí sa prihlásia na trvalý pobyt v obci budú obecným úradom odhlásení z predchádzajúceho miesta bydliska.

Ak dieťa dovŕši 15 vek je ptrebné, aby si k vybaveniu občianskeho preukazo vopred prišlo prevziať na Obecný úrad v Zbehoch potvrdenie o trvalom pobyte.

Občianske preukazy sa vybavujú na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Nitre.

 

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT A ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní /max.5 rokov/.
 
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej  doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť  / vrátiť potvrdenie o hlásení pobytu.

Pri  hlásení prechodného pobytu je občan  povinný predložiť platný občiansky preukaz a také isté doklady ako  sú potrebné pri hlásení trvalého pobytu.


Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt je možné  zrušiť na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov  budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať   voči manželovi   a  nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu  pri nájomnej zmluve na dobu určitú. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.