Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Knižnica

 

Gondeková_M._2

Predošlý a súčasný stav

Obecná knižnica je súčasťou budovy Obecného úradu v Zbehoch. Je to vymedzená miestnosť s  37m2. V minulosti budova  Obecného úradu  Zbehy bola postavená a slúžila ako Materská škola, neskôr v jej priestoroch sídlila stavebná firma, ktorá pôvodnú stavbu zrekonštruovala na svoje požiadavky a súčasný obecný úrad sa do týchto priestorov aj s knižnicou presťahoval v rokoch 1992. Obec aj v tých najťažších spoločenských podmienkach, kedy iné obce rušili knižnice a kultúrne strediská, zachovala chod knižnice a každoročne vyčleňovala  finančné prostriedky a naďalej aj podporuje funkciu  knižnice. Ku dňu  31.12.2020 bolo zapísaných 38 aktívnych čitateľov, z toho 6 detí do 15 rokov. Počas roka knižnicu navštívilo iba 74 používateľov, nakoľko z dôvodu COVID opatrení boli od 30.marca 2020 všetky prevádzky poskytujúce služby, teda aj knižnice zatvorené, čo sa odzrkadlilo aj na chode a návštevnosti našej knižnice. Obec však  túto situáciu využila na celkovú rekonštrukciu knižnice, svojpomocne a z vlastných prostriedkov vymenila v miestnosti knižnice elektrické vedenie, okožovali sa steny, znižoval sa strop sadrokartónom, osvetlenie miestnosti bodovými svetlami, nivelizovala sa podlaha, položila sa nová laminátová podlaha,  zrekonštruovali sa  vykurovacie telesá a  vymaľovali steny.

Priestory knižnice sa zrekonštruovali, ale knižničné jednotky boli  uložené v tmavých, starých drevených knižných regáloch s neprispôsobiteľnou výškou nastavenia, čo zapríčinilo neestetické uloženie kníh a hrozilo samovoľné rozpadnutie regálov. Tmavá farba políc opticky zmenšovala už aj tak malú miestnosť. Preto sme sa rozhodli vytvoriť námet na projekt Knižnica ako rozprávkový les, ktorý budeme vďaka získaným financiám od Fondu na podporu umenia môcť zrealizovať. V kategórii 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra sa sme dostali dotáciu vo výške 2500 €.

peciatka

 Naším cieľom je  vytvoriť knižnicu s tematikou Rozprávkový les. Tento motív sme zvolili, aby sme prilákali najmä malých začínajúcich čitateľov a predškolákov. Sme názoru, že práve v tomto veku sa tvoria základy čitateľskej gramotnosti a lásky ku knihám. Lesná tematika a zelená farba vyvolá u starších čitateľov pocit oddychu a relaxácie. Okrem zariadenia v lesnej téme by sme chceli v budúcnosti venovať v rámci propagácie každý mesiac téme Les (diskusie s odborníkmi, čítanie so spisovateľmi a pod.).  V knižnici chceme venovať miesto i našim rodáčkam, spisovateľkám, Maríne Čeretkovej Gállovej a Nelly Dierovej Beďačovej, a to nákupom ich diel a podobizne. Rovnako čestné miesto zaujmú aj spisovatelia, ktorí istí čas v našej obci pôsobili a to Jozef Ignác Bajza a František Hečko.

Začali sme s postupným obnovením knižničného fondu. Bola doplnená literatúra pre začínajúcich čitateľov, aby si mohli vybrať i škôlkari, ktorí našu knižnicu v rámci exkurzie pravidelne navštevujú.

Postupne budeme dopĺňať náš knižničný fond o nové knihy, aby boli spokojní veľkí i malí čitatelia. Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí obohatili našu knižnicu darovaním kníh.  

 

 

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK KNIŽNICE

 
OBEC ZBEHY - Obecná knižnica
 

Článok I.

1.Knižný fond ( knihy, časopisy, špeciálne fondy ) si má právo vypožičať každý občan, ktorý je registrovaným čitateľom Obecnej knižnice v Zbehoch – vlastní jej čitateľský preukaz – a súhlasí s týmto výpožičným poriadkom.

2.Čitateľom obecnej knižnice v Zbehoch môže byť :

a/ každý občan SR vo veku od 15 rokov

b/ deti do 15 rokov sa môžu stať čitateľmi na základe prihlášky, ktorú podpíšu rodičia na dôkaz toho, že berú zodpovednosť za požičané knihy svojho dieťaťa.

3.Čitateľský preukaz sa vydáva po predložení občianskeho preukazu.

4.Čitateľský preukaz platí jeden kalendárny rok a je neprenosný. Po uplynutí kalendárneho roka sa 

    čitatelia znovu zapisujú.

    Zápisné na kalendárny rok je     pre    dospelých        1,00  euro   

                                                              pre deti do 15 rokov   0,50 eura

5.Ak čitateľ zmení meno, bydlisko, zamestnávateľa alebo školu, je povinný túto zmenu ihneď

    nahlásiť knižnici.

 

Článok  II.

1.Knižničné fondy a zariadenia knižnice sú obecným majetkom. Každý čitateľ je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.

2.Výpožičná lehota je diferencovaná podľa druhu knižničných jednotiek :

- knihy   -   1 mesiac

- periodiká   -  1 týždeň

3.Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu, je povinný hradiť knižnici výdavky spojené s upomienkami :

     za    I. upomienku sa platí ........  0,50 eura

     za  II. upomienku  sa platí ........  1,00 euro

     za III.  upomienku sa platí ........  2,00 eura

4.Čitateľ je povinný vrátiť knižničné jednotky v neporušenom stave. Akékoľvek poškodenie knižničných jednotiek, prípadne ich strata, musí byť čitateľom nahradená. Stratené či poškodené knižničné jednotky možno nahradiť :

- tým istým dielom v rovnakom vydaní a väzbe

- iným vydaním rovnakého diela

- inou novou knihou z tej istej tematickej skupiny po dohovore s knihovníkom.

 

Článok  III.

1.Je nutné, aby čitateľ ihneď oznámil knižnici výskyt infekčnej choroby v rodine. Počas trvania tejto choroby nemôžu byť čitateľovi poskytnuté výpožičné služby.

2.Za hrubé porušenie výpožičného poriadku Obecná knižnica v Zbehoch môže na určitý čas, prípadne natrvalo, zrušiť právo čitateľa na poskytovanie knižničných služieb.

3.Výpožičná doba :

     Pondelok :        od   14 : 00  hod.       do    16 : 00 hod.
     Streda :           od   14 : 00  hod.       do    17 : 00 hod.

 

Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť od 1. 1. 2009.

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8. 12. 2008   č.uz. 12/2008

Radi čítate a rozširujete si obzor svojich vedomostí prostredníctvom knižiek? Navštívte Obecnú knižnicu v Zbehoch...