Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Evidencia obyvateľstva

Prihlásenie sa na trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
• platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do
15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
• platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
• doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
• nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
• v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.


Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodinyZa maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa a to tým, že zašle odhlasovací lístok na miesto, kde mala prihlasovaná osoba vedený trvalý pobyt doteraz. Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Prihlásenie novonarodeného dieťaťa narodeného na území Slovenskej republiky na trvalý pobyt podľa matky vyplýva zo zákona, nie je prejavom vôle zákonného zástupcu (neskúma sa vlastníctvo nehnuteľnosti, ani udeľovanie súhlasu) a z uvedeného dôvodu nemusí byť „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ novonarodeného dieťaťa podpísaný zákonným zástupcomNarodením dieťaťa príde ohlasovni "Oznámenie o narodení" na základe ktorého pracovníčka ohlasovne dieťa prihlási na trvalý pobyt.   Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni; v takomto prípade zákonný zástupca predkladá ohlasovni rodný list, ktorý vydáva ministerstvo.

Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu na polícii už nie je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte.


Správny poplatok: 5 €  za vystavenie potvrdenia o pobyte. Od poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 zákona o správnych poplatkoch. 

 

Prechodný pobyt 

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade ( kancelária č.1 ) miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (min. 3 roky a max. 5 rokov).
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Správny poplatok: 5 eur. 

 

Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana  /majiteľa nehnuteľnosti/

Ohlasovňa pobytu zruší záznam o trvalom pobyte podľa  § 7 ods. 1 Zákona č. 253/1999 Z.z.:

e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho  práva

f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,“

g) ak budova zanikla.

Obec Zbehy ako ohlasovňa pobytu / kancelária č.1/ je povinná túto skutočnosť oznámiť občanovi na základe oznámenia o zrušení trvalého pobytu na úradnú tabuľu obce a na webovú stránku po dobu 15 dní. Novou adresou občana, ktorému bol zrušený trvalý pobyt na návrh majiteľa/ov nehnuteĺnosti je obec Zbehy. Na tlačivo "Návrh na zrušenie trvalého pobytu" je potrebné uviesť všetkých majiteľov nehnuteľnosti a vypísať toľko tlačív, koľkým osobám sa trvalý pobyt ruší. 

Potrebné doklady k vybaveniu: 

  • platný občiansky preukaz
  • list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
  • doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný,falšovaný alebo vedome pozmenený alebo cudzí doklad
  • dohoda o ukončení nájmu
  • právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby

Správny poplatok: bez poplatku

 

Vydanie potvrdenia o pobyte za účelom jeho použitia v inom členskom štáte

Ak občan Slovenskej republiky bude požadovať od príslučnej ohlasovne pobytu vydanie potvrdenia o pobyte za účelom jeho použitia v inom členskom štáte, zamestnanec ohlasovne vyhotoví takéto predmetné potvrdenie a upovedomí dotyčného občana o skutočnosti, že na základe nariadenia č.2016/1191 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v EÚ a o zmene nariadenia č. 1024/2012, ktoré sa začalo uplatňovať od 16.februára 2019 už nie je potrebný tzv.apostil, ak táto osoba zamýšľa predmetné potvrdenie predložiť v inom členskom štáte. Zamestnanec ohlasovne následne vyplní viacjazyčný štandardný formulár a ten pripojí k potvrdeniu o pobyte. Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok 5 eur a rovnako tak aj za vydanie viacjazyčného štandartného formulára.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Súhlas s prihlásením občana na pobyt Veľkosť: 189.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2020
Žiadosť o vydanie potvrdenia o pobyte Veľkosť: 289.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2020
Súhlas s prihlásením občana na pobyt Veľkosť: 189.2 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2020
NÁVRH NA ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU Veľkosť: 276.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2020