Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie  je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.“

            Právomoc  obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. (ďalej len „zákon“).

            Proces tvorby nariadenia obce obsahuje jeho jednotlivé etapy: príprava návrhu, pripomienkovanie návrhu, prerokúvanie a schvaľovanie návrhu a vyhlásenie schváleného nariadenia obce.   

Návrh nariadenia v rámci samosprávnych funkcií, ako aj na základe splnomocnenia osobitného zákona pripravuje z vlastného podnetu v rámci svojich kompetencií Obecný úrad.  Návrh na spracovanie samosprávneho nariadenia môže dať aj starosta obce, Obecné zastupiteľstvo obce  (ďalej len „OcZ“ ), komisie OcZ, poslanci OcZ a hlavný kontrolór obce.

Obec zverejňuje  návrh nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15  dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva  o návrhu nariadenia a súčasne  taktiež na webovom sídle obce v tej istej lehote.

K predmetnému návrhu nariadenia je možné, v 10 dňovej lehote odo dňa vyvesenia, uplatniť pripomienku; takéto právo má každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Zákon ustanovuje formu, akou možno pripomienku podať a požiadavky na obsah pripomienky. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Pripomienku je možné podať:

*elektronicky na adrese obec@zbehy.sk

*písomne na adresu Obecný úrad Zbehy, č.69, 951 42 Zbehy,

*osobne na adrese obecného úradu do zápisnice.

            Návrh  nariadenia na svojom zasadnutí prerokováva OcZ. Na jeho  prijatie , vrátane jeho novelizácie alebo zrušenia, je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

            Nariadenie obce sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; zároveň  sa zverejní aj na webovom sídle obce, súčasne s jeho vyhlásením; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 4/2023 o zrušení Školskej jedálne, Zbehy 148, ako súčasť Materskej školy, Zbehy 148 a zriadení Výdajnej školskej jedálne, Zbehy 148, ako súčasť Základnej školy, Zbehy 661 Veľkosť: 305.2 kB Formát: pdf Dátum: 15.6.2023
VZN č.4 /2021 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Zbehy Veľkosť: 276.4 kB Formát: pdf Dátum: 18.11.2021
VZN 5/ 2021 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva Veľkosť: 404.1 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2021
VZN 2/ 2022 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy Veľkosť: 306.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
Dodatok č.2 k VZN 2 / 2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zbehy a časti obce Andač Veľkosť: 140.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
VZN 3/ 2022 O vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy - Zmeny a doplnky č.1 Veľkosť: 328.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
VZN č.1/ 2023 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Zbehy Veľkosť: 247.4 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2023
VZN č. 2 / 2023 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa Veľkosť: 491.3 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2023
VZN č.3 /2023 o zápise na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Veľkosť: 392.2 kB Formát: pdf Dátum: 7.3.2023
VZN 3 /2021 Štatút obce Zbehy Veľkosť: 538.4 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2021
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy Veľkosť: 392.2 kB Formát: pdf Dátum: 29.6.2023
Dodatok č. 1 k VZN č. 4 /2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy Veľkosť: 224.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
VZN 5/ 2023 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy Veľkosť: 161.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
VZN 6/ 2023 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 291.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
VZN 7/ 2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce Zbehy (ktorým sa ruší VZN č.6/2021) Veľkosť: 150.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
VZN č.8/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania (16 b.j. + prílohy potrebné k žiadosti) Veľkosť: 517 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
VZN 9 /2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov vo výlučnom vlastníctve obce Veľkosť: 461.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2023
VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnyvch služieb, spôsobe a výške úhrad za soc. služby Veľkosť: 2.83 MB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
Dodatok k VZN č.6/2000 o symboloch obce , ich používaní a ochrane Veľkosť: 156.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č.4/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy Veľkosť: 216.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č.7/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhov. miestach Veľkosť: 231.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č.1/2009 O čistote a verejnom poriadku Veľkosť: 221.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č.3/2009 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Veľkosť: 145 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č.1/2010 O stanovení zásad prezentácie politických strán.....Komunálne voľby Veľkosť: 40.4 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
Dodatok č.1 k VZN č.1/2010 o stanovení zásad prezentácie politických strán... o určení miest na vylepovanie volebných plagátov... Veľkosť: 106.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č. 2/2010 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO a FO podnikateľovi Veľkosť: 131.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č. 6 / 2000 O symboloch obce, ich používaní a ochrane Veľkosť: 812.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce ZbehyStiahnuté Veľkosť: 148.8 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č.3/2013 o zneškodnení obsahu žúmp,náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Zbehy Veľkosť: 284.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č.01/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zbehy a Zbehy časť Andač Veľkosť: 452.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN č. 2/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Veľkosť: 358.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.2.2020
VZN 1/2020 o vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy Veľkosť: 123.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.9.2020
Dodatok č.1 k VZN č.3-2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania Veľkosť: 136.5 kB Formát: pdf Dátum: 18.3.2021
VZN 1 / 2021 o zákaze umiestnenia herní na území obce Veľkosť: 152.9 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2021