Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie  je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.“

            Právomoc  obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. (ďalej len „zákon“).

            Proces tvorby nariadenia obce obsahuje jeho jednotlivé etapy: príprava návrhu, pripomienkovanie návrhu, prerokúvanie a schvaľovanie návrhu a vyhlásenie schváleného nariadenia obce.   

Návrh nariadenia v rámci samosprávnych funkcií, ako aj na základe splnomocnenia osobitného zákona pripravuje z vlastného podnetu v rámci svojich kompetencií Obecný úrad.  Návrh na spracovanie samosprávneho nariadenia môže dať aj starosta obce, Obecné zastupiteľstvo obce  (ďalej len „OcZ“ ), komisie OcZ, poslanci OcZ a hlavný kontrolór obce.

Obec zverejňuje  návrh nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15  dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva  o návrhu nariadenia a súčasne  taktiež na webovom sídle obce v tej istej lehote.

K predmetnému návrhu nariadenia je možné, v 10 dňovej lehote odo dňa vyvesenia, uplatniť pripomienku; takéto právo má každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Zákon ustanovuje formu, akou možno pripomienku podať a požiadavky na obsah pripomienky. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Pripomienku je možné podať:

*elektronicky na adrese obec@zbehy.sk

*písomne na adresu Obecný úrad Zbehy, č.69, 951 42 Zbehy,

*osobne na adrese obecného úradu do zápisnice.

            Návrh  nariadenia na svojom zasadnutí prerokováva OcZ. Na jeho  prijatie , vrátane jeho novelizácie alebo zrušenia, je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

            Nariadenie obce sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; zároveň  sa zverejní aj na webovom sídle obce, súčasne s jeho vyhlásením; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
VZN č. 6 / 2000 O symboloch obce, ich používaní a ochrane 812.2 kB pdf 21.2.2020
Dodatok k VZN č.6/2000 o symboloch obce , ich používaní a ochrane 156.3 kB pdf 21.2.2020
VZN č.4/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy 216.6 kB pdf 21.2.2020
VZN č.7/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhov. miestach 231.3 kB pdf 21.2.2020
VZN č.1/2009 O čistote a verejnom poriadku 221.1 kB pdf 21.2.2020
VZN č.3/2009 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách 145 kB pdf 21.2.2020
VZN č.1/2010 O stanovení zásad prezentácie politických strán.....Komunálne voľby 40.4 kB pdf 21.2.2020
Dodatok č.1 k VZN č.1/2010 o stanovení zásad prezentácie politických strán... o určení miest na vylepovanie volebných plagátov... 106.3 kB pdf 21.2.2020
VZN č. 2/2010 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO a FO podnikateľovi 131.7 kB pdf 21.2.2020
VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnyvch služieb, spôsobe a výške úhrad za soc. služby 2.83 MB pdf 21.2.2020
VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce ZbehyStiahnuté 148.8 kB pdf 21.2.2020
VZN č.3/2013 o zneškodnení obsahu žúmp,náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Zbehy 284.1 kB pdf 21.2.2020
VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zbehy a časti obce Andač 325.2 kB pdf 21.2.2020
Dodatok č.1 k VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnimi odpadmi a drobným stavebným odpadom 133.5 kB pdf 21.2.2020
VZN č.01/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zbehy a Zbehy časť Andač 452.2 kB pdf 21.2.2020
VZN č. 2/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb 358.7 kB pdf 21.2.2020
VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 293.9 kB pdf 21.2.2020
VZN 1/2020 o vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy 123.3 kB pdf 14.9.2020
VZN č.2/2020 O výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu ZŠ Zbehy 159.5 kB pdf 11.12.2020
VZN č.3/2020 o podmienkach pridelovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 669.7 kB pdf 11.12.2020
VZN č. 4 2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Zbehy - schválené 9.12.2020 227.6 kB pdf 11.12.2020
Dodatok č.1 k VZN č.3-2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania 136.5 kB pdf 18.3.2021
VZN č. 1 - 2021 o zákaze umiestnenia herní na území obce 152.9 kB pdf 28.6.2021
VZN č. 2 2021 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zbehy 310 kB pdf 28.6.2021
VZN č.3 2021 Šatút obce Zbehy 538.4 kB pdf 28.6.2021