Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Matričný úrad

Matričný úrad

Matrika je podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov SR, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine. Do matriky sa zapisujú matričné udalosti o narodení, uzavretí manželstva, úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení otcovstva a rozvode manželstva. Z matriky sa vydávajú rodné, sobášne, úmrtné listy, ktoré sú verejnými listinami. Matričné udalosti sa zapisujú podľa miesta, kde matričná udalosť nastala, bez ohľadu na to, kde má občan trvalé bydlisko alebo do ktorého matričného obvodu patrí. 

kontakt:

Referent:

Gabriela Billová

0911 588 724

obec@zbehy.sk

Činnosť a služby

Matričný úrad Zbehy

 • vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí,

 • zapisuje do matriky dodatočné záznamy o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými úradmi 

 • vydáva výpisy z matričných kníh a iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike na použitie v tuzemsku i cudzine,

 • vedie zbierku listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis do matrík o zmene alebo doplnení údajov

 • plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami,

 • pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom,

 • pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej   spoločnosti,

 • povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom   úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste,

 • prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie,

 • prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov 

       o určení otcovstva k narodenému dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,

 • vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,

 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,

 • na základe oznámenia vykonáva zápis narodenia, uzavretia manželstva do osobitnej matriky,

Na matrike vybavíte:

1. Narodenie dieťaťa

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnú matriku podľa miesta narodenia. Matrikárka zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.

Potrebné doklady:

Dieťa narodené v platnom manželstve:
- platný občiansky preukaz rodičov
- sobášny list

Dieťa narodené slobodnej matke:
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené rozvedenej matke:
- právoplatný rozsudok o rozvode
- platný občiansky preukaz

Dieťa narodené vdove:
- úmrtný list zosnulého manžela
- platný občiansky preukaz

2. Určenie otcovstva

Ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení, môžu pred alebo po narodení dieťaťa určiť k dieťaťu otcovstvo súhlasným vyhlásením.

Potrebná je prítomnosť oboch plnoletých rodičov!

V prípade, že jeden z rodičov je neplnoletý, určenie otcovstva vykoná jedine súd!

Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz matky a otca
- právoplatný rozsudok o rozvode matky (ak je rozvedená)

3. Uzatvorenie manželstva

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva
ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu ( Zbehy, Čakajovce )
- tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť  v kancelárii matričného úradu
- k žiadosti snúbenci predkladajú občianske preukazy, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenici, u ktorých nie je určený otec

ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu
- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša

ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:
za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

- ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť ním predkladané verejné listiny pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody (Apostille)
pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom


- žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.


Poplatky spojené s uzavretím manželstva nájdete v časti "Sadzobník správnych poplatkov"

Sobášne dni: piatok a sobota.

4. Osobitná matrika


Uzavreli ste manželstvo, narodilo sa Vám dieťa, zomrel Váš príbuzný v cudzine ?
Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič.

Predkladané doklady:
- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, preklad je treba zabezpečiť v SR
- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
-platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
-ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.
 

5. Úmrtie

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť na matričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

Potrebné doklady:

- List o prehliadke mŕtveho - vystaví lekár
- občiansky preukaz zosnulého

6. Potvrdenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva

Manžel, ktorý pri uzatvorení manželstva prijal priezvisko druhého manžela ako spoločné priezvisko, môže do 3 mesiacov po právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva matričnému úradu, podľa miesta uzatvorenia manželstva, oznámiť, že opäť prijíma svoje predošlé priezvisko.

Potrebné doklady:
- Oznámenie o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželov (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva (fotokópia)
- sobášny list
- platný občiansky preukaz

Sadzobník správnych poplatkov od 01.04. 2024 podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vyhotovenie odpisu z matričnej knihy

( úmrtný, sobášny, rodný list )

7,00 €

Nahliadnutie do matrík za každý zväzok  matrík

3,00 €

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu

7,00 €

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky

15,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorom obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt

30 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

30 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

100 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

100 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

280 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

280 €