Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Materská škola

Materská škola Zbehy

ADRESA:

Materská škola Zbehy 148

951 42 Zbehy

Tel.: od 23.11.2023  pevná linka zrušená

mobil : 0911 588 496

 

 

Naša materská škola je trojtriedna. Poskytuje celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku spravidla od troch do šesť rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. Materská škola je umiestnená v jednopodlažnej účelovej budove s dvoma samostatnými vchodmi ( vchod pre rodičov a deti, služobný vchod). Interiér školy tvorí vstupná hala, šatňa, umyváreň s detskými WC, tri triedy, dve spálne, priestory pre personál, riaditeľňa. Škola má vlastnú kuchyňu s jedálňou, kotolňu na plynové vykurovanie, pivnicu, sklad.

K areálu MŠ patrí veľký dvor, na ktorom sú umiestené húpačky,  preliezky, skĺzavky, dve pieskoviská a kolotoče.

 

 

Personálne obsadenie školy:

Riaditeľka školy – Dana Danišová

Kvalifikované učiteľky pre MŠ - Denisa Čičková - poverená zastupovaním riaditeľky

                                                      Silvia Miškolciová

                                                      Mgr. Margita Štefanková

                                                      Žaneta Vargová 

                                                      Ivana Kamencayová

Upratovačka – Ĺudmila Tóthová

 

 

Zameranie našej školy je hlavne osvojenie si zdravého životného štýlu prostredníctvom Inovovaného Školského vzdelávacieho programu s názvom: „Spoznávaj a chráň“  a prostredníctvom interného projektu Zdravá škola.

Profiluje prosociálny, demokratický výchovný štýl, ktorým podporujeme rozvoj jedinečnosti dieťaťa .

V zmysle zákona  245/2008 o výchove a vzdelávaní podporujeme  osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej , intelektuálnej , telesnej , morálnej , estetickej, rozvíjame  schopnosti a zručnosti , utvárame  predpoklady na ďalšie vzdelávanie , pripravujeme  deti na život v spoločnosti v súlade s ich individuálnymi a vekovými osobitosťami .

 

Strategické ciele MŠ

 

Práca s deťmi

- vo výchovno – vzdelávacom procese sa  prvotne zameriavať na ochranu životného prostredia, recykláciu odpadov / k tejto tematike zameriavať edukačné aktivity/

- nachádzať nové formy individuálneho prístupu voči hyperaktívnym deťom, málo aktívnym a deťom s poruchami správania

- počas celého pobytu detí v MŠ vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu       atmosféru ako predpoklad priaznivej stimulácie rozvoja komunikatívnych schopností dieťaťa, rozvíjať správnu výslovnosť, gramatickú správnosť rečového prejavu dieťaťa a slovnú zásobu

- prostredníctvom cieľov IŠVP, úloh daných POP , interného projektu Zdravá škola správne usmerňovať výchovu na škole, ktorá je zdrojom zdravia, zdrojom psychickej, fyzickej a sociálnej pohody dieťaťa, vypestovať u detí pozitívny náhľad na život a navádzať na zdravý životný štýl, výrazne sa zamerať na boj proti obezite detí prostredníctvom rôznych školských i mimoškolských aktivít

- tvorivosťou, nápaditosťou a flexibilitou učiteliek podnecovať deti k záujmu a oduševneniu pre rôzne činnosti, vyzdvihovať jedinečnosť dieťaťa  a rozvíjať jeho kompetencie

- podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa

- aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability

- poskytovanie poradenských služieb deťom 

- skvalitniť úroveň pripravovaných aktivít

 

Pedagogická a riadiaca činnosť

 

- zabezpečiť zvýšenie úrovne právneho povedomia v oblasti legislatívy , / zmeny v zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch /

-  rozvíjať prácu s digitálnou technikou

- efektívnym využitím alternatívnych zdrojov finančných prostriedkov zabezpečiť estetické, podnetné a zdravé prostredie  

- v rámci hospitačnej činnosti sledovať využívanie digitálnej techniky a nových učebných pomôcok,  

- príjemná pracovná atmosféra, zanietenosť pre prácu

- plnenie  úloh daných POP

- uskutočniť aktualizačné vzdelávanie v rámci kolektívu / lektor – riaditeľka MŠ/

- uskutočniť hodnotenie zamestnancov

 

Spolupráca s rodičmi

 

- sprostredkovanie poradenských služieb deťom, spolupráca s CPPP  

- konzultácie pedagogických zamestnancov s rodičmi , individuálne konzultácie

- rešpektovať požiadavky rodičov a verejnosti uskutočňovaním spoločných aktivít s ohľadom na podmienky školy

- spolupráca so školskou radou

- stretnutia s rodičmi a priateľmi školy ( ZRPŠ )