Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nájomné byty

Obec Zbehy je výlučným vlastníkom nájomných bytových domov "2 x 7 bytov blok A a B" , ktoré boli postavené s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a z prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoju bývania a z vlastných zdrojov obce. Tieto byty sa nemôžu previesť do osobného vlastníctva obce po dobu 30 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia. Obec Zbehy disponuje s bytmi: 4x jednoizbový byt a to 2 x s podlahovou plochou 35,09 m2 a 2x 36,51 m2 ( jeden z týchto bytov je vyčlenený pre osobitné potreby obce ), 2x dvojizbový byt s podlahovou plochou 55,69 m2 a 8x trojizbový byt s podlahovou plochou 72,95 m2.

V cene mesačného nájomného nie je zahrnutá platba za energie, za smetné ako aj za vývoz tekutého odpadu. 

Žiadosť o poskytnutie nájomného bytu podáva žiadateľ na Obecný úrad Zbehy a to buď na adresu Obec Zbehy, Obecný úrad č.69, 951 42 Zbehy alebo osobne do podateľne obecného úradu. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu musí byť podaná na predpísanom tlačive ( Príloha č.1 ). Obec Zbehy vedie evidenciu zoznamu žiadostí o pridelenie bytu a to podľa podacieho čísla a dátumu zaevidovania žiadosti. Žiadosť sa eviduje pod dobu dvoch rokov od jej prvého doručenia. Žiadateľ o byt musí spĺňať podmienky, ktoré sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení obce o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania č.8/2023 ( §2 bod 4, ďalej len VZN). Každý žiadateľ musí k žiadosti poskytnúť potrebné údaje, doklady a potvrdenia ( viď príloha ). V prípade uvoľnenia bytu budú žiadatelia postupne podľa poradia vyzvaní k doloženiu potrebných dokumentov.  Obec Zbehy zostaví na základe žiadosti, údajov, dokladov a potvrdení poradovník žiadateľov podľa bodovacích kritérií ( viď. príloha ).  Obec Zbehy predkladá návrh žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky ( §2 bod 4 VZN) na pridelenie bytu na schválenie obecnému zastupiteľstvu v Zbehoch, ktoré rozhoduje o pridelení nájomného bytu. Po pridelení bytu je žiadateľ povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške maximálne šesťmesačného nájomného a následne sa podpíše nájomná zmluva, ktorá sa uzatvára na obdobie 3 roky. Ak si nájomca riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a služieb spojených s jeho užívaním a spĺňa aj naďalej všetky podmienky stanovené v zmysle VZN č. 8/2023, môže byť s takýmto nájomcom opakovane uzatvorená nová nájomná zmluva. Bližšie informácie o nájomných bytoch upravuje VZN č.8/2023, ktoré je uvedené ako príloha alebo ho nájdete TU

 

V priebehu mesiaca február 2024 dokončila obec Zbehy ďalších 16BJ v bytovom dome súp.č.910, ktorý sa nachádza pri kultúrnom dome. V tomto bytovom dome sa nachádzajú dvoj a trojizbové byty, ktoré boli postavené s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a z prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoju bývania a z vlastných zdrojov obce. Bližšie podmienky pridelenia týchto bytov sú stanovené vo VZN č.8/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, ktoré nájdete v prílohe alebo TU.

Prehliadnuť si ich môžete na nasledovnom odkaze BYTY PRI KULTÚRNOM DOME ZBEHY

 

Ďalších 6BJ vzniklo rekonštrukciou bývalej ubytovne na futbalovom ihrisku , ktoré sú vo výlučnom vlastníctve obce. V tomto bytovom dome sa nachádzajú iba dvojizbové byty. Bližšie podmienky pridelenia týchto bytov sú stanovené vo VZN č.9/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytova správy bytových domov vo výlučnom vlastníctve obce, ktoré nájdete v prílohe alebo TU

Prehliadnuť si ich môžete na nasledovnom odkaze BYTY FUTBALOVÉ IHRISKO

 

Upozorňujeme všetkých žiadateľov, že môžu podať žiadosť len na jednu bytovú jednotku v jednom bytovom dome!!!

 

Viac informácií Vám bude poskytnutých na t.č. 0904 006 978 - Ing. Danica Hallová alebo na t.č. 0910 712 971 - Halvoníková Silvia - prednostka

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Preberací-odovzdávajúci protokol k bytu vzor Veľkosť: 13.4 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Evidencný list vzor Veľkosť: 115.6 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Bodovacie kritériá Veľkosť: 13.6 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
bytovka pri MŠ foto Veľkosť: 48 kB Formát: jpg Dátum: 12.1.2021
Zoznam drobných opráv v byte hradených nájomcom Veľkosť: 23.3 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Žiadosť o výmenu bytu Veľkosť: 48 kB Formát: doc Dátum: 24.3.2021
VZN č.8 - byty pri MŠ, pri KD Veľkosť: 517 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
Žiadosti k podávaniu bytov -pri MŠ, KD, ihrisko (2) Veľkosť: 123.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.5.2024
VZN č.9 byty ihrisko Veľkosť: 461.2 kB Formát: pdf Dátum: 21.5.2024