Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nájomné byty

Obec Zbehy je výlučným vlastníkom nájomných bytových domov "2 x 7 bytov blok A a B" , ktoré boli postavené s podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a z prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoju bývania a z vlastných zdrojov obce. Tieto byty sa nemôžu previesť do osobného vlastníctva obce po dobu 30 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia. Obec Zbehy disponuje s bytmi: 4x jednoizbový byt a to 2 x s podlahovou plochou 35,09 m2 a 2x 36,51 m2 ( jeden z týchto bytov je vyčlenený pre osobitné potreby obce ), 2x dvojizbový byt s podlahovou plochou 55,69 m2 a 8x trojizbový byt s podlahovou plochou 72,95 m2. Výška mesačného nájomného jednotlivých bytov je nasledovná: 

  • Jednoizbový byt s podlahovou plochou 35,09 m2: 95,44 eur
  • Jednoizbový byt s podlahovou plochou 36,51 m2: 99,30 eur
  • Dvojizbový byt: 151,47 eur
  • Trojizbový byt: 198,42 eur 

V cene mesačného nájomného nie je zahrnutá platba za energie, za smetné ako aj za vývoz tekutého odpadu. 

Žiadosť o poskytnutie nájomného bytu podáva žiadateľ na Obecný úrad Zbehy a to buď na adresu Obec Zbehy, Obecný úrad č.69, 951 42 Zbehy alebo osobne do podateľne obecného úradu. Žiadosť o pridelenie nájomného bytu musí byť podaná na predpísanom tlačive ( Príloha č.1 ). Obec Zbehy vedie evidenciu zoznamu žiadostí o pridelenie bytu a to podľa podacieho čísla a dátumu zaevidovania žiadosti. Žiadosť sa eviduje pod dobu dvoch rokov od jej prvého doručenia. Žiadateľ o byt musí spĺňat podmienky, ktoré sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení obce o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania č.3/2020 ( §2 bod 4, ďalej len VZN). Každý žiadateľ musí k žiadosti poskytnúť potrebné údaje, doklady a potvrdenia ( viď príloha ). V prípade uvoľnenia bytu budú žiadatelia postupne podľa poradia vyzvaní k doloženiu potrebných dokumentov.  Obec Zbehy zostaví na základe žiadosti, údajov, dokladov a potvrdení poradovník žiadateľov podľa bodovacích kritérií ( viď. príloha ).  Obec Zbehy predkladá návrh žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky ( §2 bod 4 VZN) na pridelenie bytu na schválenie obecnému zastupiteľstvu v Zbehoch, ktoré rozhoduje o pridelení nájomného bytu. Po pridelení bytu je žiadateĺ povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške maximálne šesťmesačného nájomného a následne sa podpíše nájomná zmluva, ktorá sa uzatvára na obdobie 3 roky. Ak si nájomca riadne plní všetky povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu a služieb spojených s jeho užívaním a spĺňa aj naďalej všetky podmienky stanovené v zmysle VZN č. 3/2020, môže byť s takýmto nájomcom opakovane uzatvorená nová nájomná zmluva. Bližšie informácie o nájomných bytoch upravuje VZN č.3/2020, ktoré je uvedené ako príloha. Nájomcovia majú možnosť výmeny bytov a to na základe vzájomnej dohody medzi sebou a podmienok, ktoré sú bližšie stanovené v Dodatku č.1 k VZN č.3/2020, §7 Výmena bytov. Žiadosť o zámenu bytov uvádzame v prílohe. 

Viac informácií Vám bude poskytnutých na t.č. 0904 006 978 - Ing. Danica Hallová - referentka 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch Veľkosť: 12 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Súhlas so spracovaním osobných údajov Veľkosť: 11.9 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Zmluva o nájme bytu - vzor Veľkosť: 24.5 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov Veľkosť: 12.1 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Preberací-odovzdávajúci protokol k bytu vzor Veľkosť: 13.4 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Evidencný list vzor Veľkosť: 115.6 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Bodovacie kritériá Veľkosť: 13.6 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
bytovka foto Veľkosť: 48 kB Formát: jpg Dátum: 12.1.2021
VZN č.3-2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov Veľkosť: 191.7 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Zoznam drobných opráv v byte hradených nájomcom Veľkosť: 23.3 kB Formát: docx Dátum: 12.1.2021
Žiadosť o pridelenie bytu Veľkosť: 110.1 kB Formát: rtf Dátum: 18.1.2021
Žiadosť o výmenu bytu Veľkosť: 48 kB Formát: doc Dátum: 24.3.2021
Dodatok č.1 k VZN č.3-2020 Veľkosť: 373 kB Formát: pdf Dátum: 29.4.2021