Obec Zbehy
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

OZNÁMENIE O UVOĽNENÍ 3 IZBOVÉHO NÁJOMNÉHO BYTU V NAŠEJ OBCI

OZNÁMENIE O UVOĽNENÍ 3 IZBOVÉHO NÁJOMNÉHO BYTU V NAŠEJ OBCI
Uvoľnenie 3 izbového bytu v bytovke č.141

Obec Zbehy oznamuje záujemcom, ktorí sú zaradení do zoznamu žiadateľov o nájomné byty v našej obci a ostatným záujemcom, že k termínu 01.10.2021 sa uvoľní v našej obci 3-izbový nájomný byt v 7 bytovej jednotke so súpisným číslom 141, ktorý sa nachádza na 3.podlaží o celkovej výmere 72,95 m2. Výška mesačného nájomného za predmetný byt je 198,42 eur, pričom v nájomnom nie je zahrnutá cena za energie, poplatok za spotrebu vody a za vývoz tekutého odpadu ako aj poplatok za spotrebu elektrickej energie v spoločných priestoroch. Pred podpisom nájomnej zmluvy je nájomca povinný vložiť na účet obce finančnú zábezpeku vo výške 6-mesačného nájomného ( v tomto prípade 1190,52 eur). Žiadosť o nájomný byt a dotazník s potrebnými prílohami je potrebné doručiť na adresu Obec Zbehy, Obecný úrad č.69, 951 42 Zbehy alebo osobne do podateľne obce Zbehy a to do 20.08.2021. Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Všetky žiadosti, ktoré budú spĺňať podmienky pre poskytovanie nájomných bytov ( budú doložené všetky potrebné doklady) v obci Zbehy, ktoré sú stanovené vo Všeobecne záväznom nariadení obce Zbehy č.3/2020 o podmienkach prideľovania nájomných bytov a správy a bytových domov obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania (ďalej len VZN ) budú predložené na schválenie obecnému zastupiteľstvu v Zbehoch, ktoré rozhodne o pridelení nájomného bytu konkrétnemu žiadateľovi. Bližšie informácie o podmienkach prideľovania nájomných bytov v našej obci nájdete vo VZN č.3/2020 ( viď príloha).  Žiadosť, dotazník, zoznam potrebných príloh ako aj ostatné prílohy, ktoré sú potrebné k vyplneniu žiadosti, tvoria súčasť príloh tohto oznámenia. V prípade akýchkoľvek nejasností a poskytnutia bližších informácií kontaktujte prosím t.č. 0904 006 978 - Ing. Danica Hallová. 

Venujte prosím pozornosť VZN č. 3/2020, ktoré uvádzame v prílohe, najmä však §2 - podmienky poskytovania nájomných bytov. 

Súbory na stiahnutie