Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 41
TÝŽDEŇ: 1984
CELKOM: 321051

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah


trvalý Prihlásenie sa na trvalý pobyt

 

 

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
• platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do
15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
• platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
• doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
• nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
• v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.


Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa a to tým, že zašle odhlasovací lístok na miesto, kde mala prihlasovaná osoba vedený trvalý pobyt doteraz. Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Prihlásenie novonarodeného dieťaťa narodeného na území Slovenskej republiky na trvalý pobyt podľa matky vyplýva zo zákona, nie je prejavom vôle zákonného zástupcu (neskúma sa vlastníctvo nehnuteľnosti, ani udeľovanie súhlasu) a z uvedeného dôvodu nemusí byť „Prihlasovací lístok na trvalý pobyt“ novonarodeného dieťaťa podpísaný zákonným zástupcom. Narodením dieťaťa príde ohlasovni "Oznámenie o narodení" na základe ktorého pracovníčka ohlasovne dieťa prihlási na trvalý pobyt.   Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni; v takomto prípade zákonný zástupca predkladá ohlasovni rodný list, ktorý vydáva ministerstvo.

Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu na polícii už nie je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte.


Správny poplatok: 5 €  za vystavenie potvrdenia o pobyte. Od poplatkov sú oslobodené právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 zákona o správnych poplatkoch. 

Súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt - tlačivo

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pobyte - tlačivo

 

Prechodný pobyt 

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo objektu trvalého pobytu, to je spravidla tam, kde sa občan dočasne zdržiava z pracovných, študijných, zdravotných, rekreačných a iných dôvodov.

Občania sú povinní hlásiť ohlasovni na Obecnom úrade ( kancelária č.1 ) miesto, začiatok a predpokladaný čas prechodného pobytu, ktorý potrvá dlhšie ako 90 dní. (min. 3 roky a max. 5 rokov).
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Zrušenie prechodného pobytu môže občan nahlásiť kedykoľvek v priebehu jeho trvania (vrátenie potvrdenia o hlásení pobytu), ak tak neurobí, prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

Správny poplatok: 5 eur.