Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT A ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Prechodným pobytom je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní /max.5 rokov/.
 
Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej  doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť  / vrátiť potvrdenie o hlásení pobytu.

Pri  hlásení prechodného pobytu je občan  povinný predložiť platný občiansky preukaz a také isté doklady ako  sú potrebné pri hlásení trvalého pobytu.


Zrušenie trvalého pobytu

Trvalý pobyt je možné  zrušiť na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov  budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať   voči manželovi   a  nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu  pri nájomnej zmluve na dobu určitú. V tomto prípade žiadateľ vypisuje žiadosť, predkladá občiansky preukaz a list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.