Obsah

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Občan môže mať na území Slovenskej republiky v rovnakom čase evidovaný iba jeden trvalý pobyt; prechodný pobyt nemôže mať občan v tom istom objekte ako má evidovaný trvalý pobyt.
 

Doklady potrebné k prihláseniu na trvalý pobyt :

  • osoby staršie ako 15 rokov - platné občianske preukazy a rodné listy
  • list vlastníctva k rodinnému domu; ak nie je vlastníkom RD je potrebný súhlas vlastníka RD
  • pri prihlásení muža, ktorý je držiteľom vojenskej knižky je potrebné predložiť túto vojenskú knižku
  • pri prihlasovaní matky na trvalý pobyt je potrebné predložiť rodné listy detí

Občania, ktorí sa prihlásia na trvalý pobyt v obci budú obecným úradom odhlásení z predchádzajúceho miesta bydliska.

Ak dieťa dovŕši 15 vek je ptrebné, aby si k vybaveniu občianskeho preukazo vopred prišlo prevziať na Obecný úrad v Zbehoch potvrdenie o trvalom pobyte.

Občianske preukazy sa vybavujú na Okresnom riaditeľstve policajného zboru v Nitre.