Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 520
TÝŽDEŇ: 1055
CELKOM: 492134

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výrub drevinyVÝRUB DREVÍN

Všeobecne o povoľovaní výrubu stromov bližšie hovorí § 47 zákona č. 543/2002 o ochrane prírody krajiny.

Výrub drevín /stromy, kry/ rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia a to od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje si súhlas obce. Obec vydá rozhodnutie o výrube dreviny do 30 dní odo dňa začatia správneho konania. K vydaniu rozhodnutia je potrebná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín /.

 

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín obsahuje tieto náležitosti:

- meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov (obchodné meno), sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa

- katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom rastie predmetná 

  drevina, kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad, ktorý umožňuje identifikáciu dreviny v teréne

- súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom

- špecifikácia dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou

- odôvodnenie žiadosti ( najčastejšie to je zlý zdravotný stav dreviny, narušenie stability stavby koreňovým systémom dreviny)

 

Výrub drevín, na ktorý sa nevyžaduje súhlas obce:

- na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce

  s výmerou do 10 m2 a za hranicou zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2.

- pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa

  výrubu

- na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárských osadách

 

Správne poplatky: 

  1. fyzická osoba ............. 10 eur
  2. právnická osoba ........100 eur

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.pdf