Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komunitné centrum(rekonštrukcia haly na futbalovom ihrisku)

GALÉRIA
Dátum: 19.02.2021
Autor: Obec Zbehy
Počet videní: 798
Komunitné centrum(rekonštrukcia haly na futbalovom ihrisku)

Komunitné centrum(rekonštrukcia haly na futbalovom ihrisku)

Predmetná jestvujúca stavba sa nachádza v intraviláne obce Zbehy, v blízkosti futbalového ihriska, kat. územie Zbehy, na parcele č. 1617/27.

Jedná sa o existujúci,schátralývstavebný objekt, ktorý v minulosti slúžil na kultúrne a verejno-prospešné aktivity. Hlavný objekt je skeletovej konštrukcie, halového typu s oceľovými priečnymi väzbami opláštený kompozitným stenovým plášťom. K hlavnému objektu sú pristavené predná, zadná a bočná časť, ktoré tvoria technické a sociálne zázemie. Hlavný vstup do objektu je z juhovýchodnej strany.

Bezprostredné okolie stavby predstavujú neudržiavané spevnené plochy s dobrým prístupom k stavbe z obecnej komunikačnej siete.

 

Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia administratívno-verejnej budovy na komunitné centrum" bola vypracovaná na základe požiadavky investora s cieľom kompletnej stavebno-technickej obnovy existujúcej stavby s novým využitím ako komunitné centrum.

 

Projektrekonštrukcie pre účely komunitného centra, ktorého návrhom sa zaoberá predkladaná projektová dokumentácia, spočíva v odstránení, rekonštruovaní a nahradení nevyhovujúcich stavebných konštrukcií existujúceho objektu a priľahlých spevnených plôch, za účelom vybudovania modernej stavby spĺňajúcej súčasné parametre v oblasti architektúry a prevádzky komunitných centier.

Stavba je dispozične a konštrukčne zložená zo štyroch častí:

  • Vstupná časť – zádverie
  • Hlavný halový objekt – sála
  • Zadná časť – technické zázemie
  • Bočná časť – sociálne zázemie

Návrh rekonštrukcie zachováva základné konštrukčné a hmotovézloženie stavby – prednú časť, hlavný objekt, a zadnú časť. Bočná prístavba sociálneho zázemia bude po odstránení nahradená novým vstavkom v hlavnej sále kde bude vybudované nové sociálne zázemie a gastro prevádzka pre výdaj jedál. Zachovaný je oceľový skelet hlavného halového objektu a murované steny zadnej časti technického zázemia vrátane zakladania. Tieto konštrukcie vyhovujú z hľadiska architektúry a prevádzky a nie je nutné ich odstránenie.

Existujúci tvar a sklon strechy bude predĺžený do prednej a zadnej časti. Vznikne tak kryté veľkorysé predpolie v prednej časti, vhodné pre usporiadanie rôznych aktivít v exteriéry. Predĺženie zadnej časti strechy vytvára krytý priestor nad plochou strechou technického zázemia vhodný pre umiestnenie technológie vzduchotechniky.

Nové exteriérové opláštenie budovy materiálovo a výškovo zjednocuje prednú časť, hlavný halový objekt a zadnú časť a vytvára tak jednotný a ucelený architektonický celok. Výrazová ľahkosť objektu je dosiahnutá odsadením strešného plášťa od obvodových stien pásovým oknom po celom obvode stavby a subtílnou oceľovou konštrukciou predpolia.

 

Hlavné rozmerové a plošné ukazovatele objektu – skutkový stav:

  • pôdorysné obvodové rozmery stavby : 39,5 x 21,4 m
  • zastavaná plocha : 896,90 m2
  • obostavaný priestor : 5317 m3

 

Hlavné rozmerové a plošné ukazovatele objektu – navrhovaný stav:

  • pôdorysné obvodové rozmery s predpolím : 49 x 22 m
  • zastavaná plocha : 893 m2 + 184,1m2 kryté predpolie
  • obostavaný priestor : 5330 m3 + 1480 m3 kryté predpolie a podstrešný priestor tech., zázemia

Dispozično-prevádzkové riešenie

Prístup do komunitného centra je z krytého predpolia, kde sa môžu usporadúvať rôzne exteriérové aktivity a podujatia.

Zo vstupného zádveria je prístupná priestranná vstupná hala (1.01), ktorá je oproti predchádzajúcemu návrhu predĺžená o jeden modul. Dostatočná šírka stavby umožnila umiestnenie priestrannej rohovej multifunkčnej miestnosti (1.02) určenej pre rôzne aktivity ako prednášky, školenia, workshopy...Multifunkčná miestnosť je prístupná cez dvoje posuvné dvere jednak zo vstupnej haly a jednak z hlavnej sály. Z hlavnej haly vedie prepojovacia chodba do vedľajšieho existujúceho objektu, ktorý bude slúžiť ako administratíva. Z haly je prístupná šatňa pre návštevníkov. Hlavný priestor komunitného centra tvorí sála pre 247ľudí s mobilným pódiom ktoré je možné prestavať a posunúť na rôzne piesta – scény. Vzniká tak pestrá škála a rôznorodosť využitia priestoru či už ako hľadisko so stredovým javiskom, mólom alebo viacej menších javísk.. Z hlavnej haly a sály je voľne prístupný vstavok so sociálnym zázemím ktoré tvoria WC muži (1.06), WC imobilní (1.07), WC ženy (1.08). Sociálne zázemie je od hlavnej sály oddelené ľahkou priečkou a chodbou. Súčasťou vstavku v hlavnej halovej časti je aj miestnosť určená pre výdaj stravy – katering. Z hlavnej sály je prístupné viacúčelové  poschodie vstavku (2.02) na 2.n.p. cez dve separátne schodiská. Kapacita balkóna 2.n.p. je 40 ľudí. Z balkóna – viacúčelovej plochy je prístupná kancelária (2.03) určená pre zamestnancov riadiacich komunitné centrum. Kancelária je umiestnená nad šatňou 1.n.p. a zamestnanci z nej majú priami výhľad cez sklenené steny do hlavnej haly. Zadná časť komunitného centra – technické zázemie tvorí technická miestnosť (1.14), šatne účinkujúcich pre mužov a ženy so samostatným hygienickým zázemím a samostatným vstupom zo severozápadnej strany. Vchod pre zamestnancov kateringu sa nachádza taktiež na severozápadnej strane. Po vstupe majú zamestnanci gastro-prevádzky prístupnú šatňu (1.12) a sociálne zázemie (1.11). Súčasťou gastra sú aj ďalšie pomocné priestory ako sklad potravín či sklad čistiacich prostriedkov v pod-schodiskovom priestore.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.