Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 499
TÝŽDEŇ: 1034
CELKOM: 492113

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

CHARAKTERISTIKA OBCE


Zbehy sa nachádzajú v Nitrianskom kraji 8 km severozápadne od okresného, krajského sídla mesta Nitry, 18 km juhovýchodne od Hlohovca a 25 km juhozápadne od Topoľčian.
 
 
 

Obec patrí do kategórie obcí s počtom obyvateľov nad 2 000, súčasťou obce je obec Andač. Obec možno charakterizovať ako vidiecke územie v dosahu pôsobnosti ťažiska osídlenia prvej úrovne mesta Nitra a ležiacej na ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa, ktorá prepája centrá osídlenia Trenčín, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. Pozoruhodnosťou je objav kostrového pohrebiska zo staršej doby bronzovej, zaniknutá stredoveká osada z 12. storočia s románskym kostolom.
Prvá zmienka o obci je z roku 1156.

Obec leží vo výške 144 - 239 m.n.m. v juhovýchdnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na nive a terase rieky Nitry a jej sútoku s riekou Radošinka.

Rozloha obce je 1 955 ha, z toho časť Andač má 294 ha, čo predstavuje 15 % celkovej výmery. Poľnohospodárskej pôdy je 1 615 ha, nepoľnohospodárskej 341 ha - z toho 142,3 ha lesnej, 27,3 ha vodnej, 141,4 ha zastavanej a 29,2 ha ostatnej plochy.

Výhodná je aj poloha z hľadiska dopravných sietí, hlavne cestnej. Obec je prepojená na trasy I. triedy č. 64. Cesta spája v severojužnom smere mestá Trenčín, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. V rámci mesta Nitry sa napája na cestu I. triedy č. 64 ktorá spája centrá osídlenia Trnava, Nitra, Banská Bystrica s už vybudovanými úsekmi rýchlostnej cesty R1. Obcou prechádza železničná trať č. 140 (Nové Zámky - Nitra - Topoľčany - Prievidza) a trať č. 141 ( Nitra - Leopoldov ).
 

(23.10.2009)

GEOGRAFICKÝ A GEOMORFOLOGICKÝ OPISObec Zbehy disponuje veľmi dobrou geografickou polohou, leží na významnej železničnej trati a križovatke ciest III. triedy s priamou väzbou na hlavný dopravný koridor (I/64) a ponitriansku rozvojovú os.
 
 
 

Rozvojové osi sú súčasťou tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry a efektívne plnia požiadavky trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného obytného i pracovného prostredia. Blízkosť hlavného ťahu podporuje sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavky ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí.

 

V okolitej sídelnej štruktúre obce Zbehy dominuje okresné a krajské mesto Nitra a menšie vidiecke obce do 2000 obyvateľov, ale aj ďalšie dve okresné mestá Hlohovec a Topoľčany.

 

Z hľadiska prírodných vzťahov  obec Zbehy je alokovaná na juhovýchodnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na nive a terase rieky Nitra, pri sútoku s Radošinkou. Odlesnený rovinný až pahorkatinný chotár so zvyškami dúbrav s agátom tvoria mladotreťohorné usadeniny, pokryté sprašou s nivnými uloženinami. V katastri obce sa nachádzajú černozemné a nivné pôdy. Východným okrajom obce preteká rieka Radošinka a Nitra. Katastrálne územie obce je výškovo členené v rozpätí 142 - 239 m n. m.

 

Miestna časť Andač leží na severozápadnom okraji k. ú. Zbehy, v juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v krátkom bočnom údolí na dolnom toku potoka Andač. Odlesnený chotár na pahorkatine tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou. V katastri sa nachádzajú černozemné pôdy. Výškové členenie je v rozpätí 148 – 195 m.

 

Hranice katastrálneho územia obce susedia s katastrom obcí Nitra, Lužianky, Čakajovce, Šurianky, Čab, Alekšince a Lehota.  Zastavané územie Zbehov je na juhu kontinuálne prepojená na Lužianky a na východe na Čakajovce.

(13.10.2009)