Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Geografický a geomorfologický opis

Obec Zbehy disponuje veľmi dobrou geografickou polohou, leží na významnej železničnej trati a križovatke ciest III. triedy s priamou väzbou na hlavný dopravný koridor (I/64) a ponitriansku rozvojovú os.
 
 
 

Rozvojové osi sú súčasťou tvorby vyváženej hierarchizovanej sídelnej štruktúry a efektívne plnia požiadavky trvalej udržateľnosti a vytvárania zdravého a environmentálne vhodného obytného i pracovného prostredia. Blízkosť hlavného ťahu podporuje sídelné väzby medzi obcami a rovnovážny sídelný rozvoj vrátane rozvoja vidieka. Vytvárajú podmienky pre dostupnosť k infraštruktúram, zachovanie a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva a zabezpečujú požiadavky ktoré sú na sídelnú štruktúru kladené z hľadiska ekonomických, sociálnych a environmentálnych súvislostí.

 

V okolitej sídelnej štruktúre obce Zbehy dominuje okresné a krajské mesto Nitra a menšie vidiecke obce do 2000 obyvateľov, ale aj ďalšie dve okresné mestá Hlohovec a Topoľčany.

 

Z hľadiska prírodných vzťahov  obec Zbehy je alokovaná na juhovýchodnom okraji Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na nive a terase rieky Nitra, pri sútoku s Radošinkou. Odlesnený rovinný až pahorkatinný chotár so zvyškami dúbrav s agátom tvoria mladotreťohorné usadeniny, pokryté sprašou s nivnými uloženinami. V katastri obce sa nachádzajú černozemné a nivné pôdy. Východným okrajom obce preteká rieka Radošinka a Nitra. Katastrálne územie obce je výškovo členené v rozpätí 142 - 239 m n. m.

 

Miestna časť Andač leží na severozápadnom okraji k. ú. Zbehy, v juhozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, v krátkom bočnom údolí na dolnom toku potoka Andač. Odlesnený chotár na pahorkatine tvoria mladotreťohorné usadeniny pokryté sprašou. V katastri sa nachádzajú černozemné pôdy. Výškové členenie je v rozpätí 148 – 195 m.

 

Hranice katastrálneho územia obce susedia s katastrom obcí Nitra, Lužianky, Čakajovce, Šurianky, Čab, Alekšince a Lehota.  Zastavané územie Zbehov je na juhu kontinuálne prepojená na Lužianky a na východe na Čakajovce.