Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikáciaGoogle play

App Store

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 4
DNES: 133
TÝŽDEŇ: 133
CELKOM: 176166

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Číslo rokovacie: 246/2017

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľnostého majetku obcec Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Zbehy, na ktorý sa sťahuje prípad  hodný osobitného zreteľa.

Obec Zbehy

So sídlom : Obecný úrad č.69, 951 42 Zbehy

IČO : 00308 668

Zastúpená starostom obce : Ing. Ivanom Habiňákom

Zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci v platnom znení  a  Uznesením OZ Zbehy č.75/2015  zo dňa 22.6.2015

                                                       z á m e r

odpredať majetok obce:

nehnuteľný majetok -  k.ú. Zbehy novovytvorenú parc. č.208/1 – ostatné plochy o výmere 54 m4

za cenu určenú znaleckým posudkom všeobecnej hodnoty predmetu prevodu pre žiadateľa :

 Juraj Sýkora rod. Sýkora, bytom Zbehy  č. 261 

 do osobného vlastníctva z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 

Uvedený pozemok je pre obec nevyužiteľný, nachádza sa za nehnuteľnosťou – záhradou, ktorá je v súkromnom vlastníctve . 

Kupujúci nie je fyzickou  osobami  podľa §9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov.

Tento zámer bude zverejnený počas plynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli a na internetovej stránke  obce: www.zbehy.sk.

O prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa je potrebné rozhodnutie obecného zastupiteľstva prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Termín konania zasadnutia obecného zastupiteľstva :    september  2017

Deň zverejnenia : 27.7.2017

                                                                                     Ing. Ivan Habiňák

                                                                                      Starosta obce

Vyvesené: 27. 7. 2017

Dátum zvesenia: 20. 9. 2017

Zodpovedá: Gabriela Billová

Späť