Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 149
TÝŽDEŇ: 2156
CELKOM: 510078

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Drobná stavba

Drobná stavba

Drobné stavby plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe, nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Drobné stavby sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, prípojky inžinierskych sietí a oplotenie. Potreba ohlásenia drobnej stavby sa teda vzťahuje len na voľne stojace drobné stavby , ktoré nie sú priamo spojené s hlavnou stavbou a existuje medzi nimi aspoň minimálna manipulačná vzdialenosť. V prípade, že drobná stavba má priamu nadväznosť na hlavnú stavbu a bude vlastne jej prístavbou, je nutné stavebné povolenie bez ohľadu na rozmery. Ako stavebník môžete požiadať aj o dodatočné ohlásenie drobnej stavby, aby ste mali všetko v poriadku. V takom prípade začne stavebný úrad správne konanie a bude zisťovať, či stavba nie je v rozpore s verejným záujmom. Budete tiež musieť doložiť všetky potrebné dokumenty. Pokiaľ  stavebný úrad zistí rozpor, môže Vám nariadiť úpravu alebo odstránenie stavby. Medzi najčastejšie ohlásenia drobných stavieb patrí napr. altánok, nové oplotenie s betónovými tvárnicami, ktorého výška nepresahuje 2m, záhradný domček, sklad náradia, bazén, prístrešok na auto.

                           

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať drobnú stavbu môže len na základe písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

 

Potrebné doklady na vybavenie:

 • Ohlásenie drobnej stavby (tlačivo na obecnom úrade alebo na stiahnutie)
 • LV alebo iný doklad, ktorý preukazuje vlastnícke právo k pozemku
 • Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci stavebníkmi
 • Jednoduchý situačný náčrt
 • Ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenie vlastníka tejto nehnuteľnosti
 • Pri prípojkách na inžinierske siete vyjadrenie správcov sietí
 • Pri uskutočňovaní drobnej stavby na ornej pôde stanovisko od Obvodného pozemkového úradu

 

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia.  Správny poplatok: fyzická osoba 10 eur, právnická osoba 30 eur

Ohlásenie drobnej stavby - tlačivo

Ohlásenie drobnej stavby - prípojky

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti-tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prácStavebné úpravy

Ide o úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti. Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu a začať uskutočňovať stavebné úpravy môže len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác netreba napríklad v prípade výmeny strešnej krytiny, okien, dverí, elektroinštalácií, nenosných priečok v rámci rodinného domu ako aj výmena plotu v rámci jeho existujúceho trasovania a využívate jeho existujúce základy, maliarske práce, oprava fasády, odkvapové žľaby. Patrí sem napríklad rekonštrukcia resp. oprava strechy, pokým sa nemení jej pôdorys. Ak príde k zmene pôdorysu alebo k významnejšiemu zásahu do konštrukcie strechy a vzhľadu stavby, je potrebné stavebné povolenie.

 

Potrebné doklady na vybavenie:

 •     Ohlásenie stavebných úprav (tlačivo na obecnom úrade alebo na stiahnutie)
 •     Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe
 •     Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi
 •     Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravy uskutočňuje nájomca
 •     Jednoduchý technický opis úprav 

Doba vybavenia: do 30 dní od podania ohlásenia. Správny poplatok: fyzická osoba 10 eur, právnická osoba 30 eur

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

Reklamné stavbyreklamná stavba

Reklamná stavba je stavba, ktorá je pevne spojená so zemou (pevný základ, ukotvenie pilotmi, lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, pripojením na siete a zariadenia technického vybavenia územia, upevnená strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ na zemi alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu) a ktorej funkciou je šírenie reklamných, propagačných, navigačných a iných informácií viditeľných z verejných priestorov. Reklamné stavby sa na účely tohto zákona členia podľa veľkosti informačnej plochy na:

 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2,
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 a
 • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2.

 

Na reklamnú stavbu, ktorej informačná plocha je menšia ako 3m2 postačí stavebníkovi ohlásenie reklamnej stavby stavebnému úradu. Reklamné stavby, ktoré majú viac ako 3m2 sa musia realizovať len na základe stavebného povolenia, pričom reklamná stavba, ktorá má informačnú plochu väčšiu ako 20m2 sa musí aj skolaudovať. Podať ohlásenie reklamnej stavby je oprávnený vlastník pozemku (objektu) alebo ten, kto má iné oprávnenie užívať pozemok (objekt) na požadovaný účel.

Reklamné stavby nevyžadujúce stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu sú tie, ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť do 1,2 m2, umiestnených na stĺp verejného osvetlenia alebo na stĺp trakčného vedenia,  no so súhlasom správcov, vlastníkov a dopravného inšpektorátu.

 

Doba vybavenia ohlásenej reklamnej stavby je 30 dní od podania ohlásenia. Správny poplatok: od 30 eur do 150 eur

Ohlásenie reklamnej stavby (menej ako 3m2)-tlačivo

Žiadosť o  stavebné povolenie reklamnej stavby (od 3m2 do 20m2)-tlačivo

Ziadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby (nad 20m2)-tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

Územno-plánovacia informáciaÚzemno-plánovacia informácia

Územno-plánovacia informácia (ďalej len ÚPI) sa vybavuje v prípade, ak je potrebné zistiť možný účel využitia konkrétneho pozemku v súlade s platným Územným plánom obce. ÚPI sa poskytuje pre rôzne úrady a inštitúcie na základe písomnej žiadosti. Potrebné doklady sú list vlastníctva, katastrálna mapa alebo geometrický plán, v niektorých prípadoch postačí aj číslo konkrétnej parcely.

Správny poplatok: bez poplatku

Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

 

Územné rozhodnutieÚzemné rozhodnutie

Územné rozhodnutie je rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby. Územné rozhodnutie vydáva príslušný stavebný úrad na základe návrhu na vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie v samostatnom územnom konaní sa vyžaduje pre stavby, ktoré nie sú jednoduchými stavbami v zmysle stavebného zákona.
Stavby, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie, sa spravidla povoľujú v spojenom územnom a stavebnom konaní, na základe ktorého je vydané stavebné povolenie spojené s územným rozhodnutím. Ak má stavba dve a viac plnohodnotných nadzemných podlaží, je potrebné získať územné rozhodnutie v územnom konaní. Žiadosť sa podáva na príslušný stavebný úrad.

Správny poplatok: fyzická osoba 40 eur, právnická osoba 100 eur

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

Potvrdenie o veku stavbyPotvrdenie o veku stavby

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

Správny poplatok: bez poplatku
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

Stavebné povolenieStavebné povolenie

V prípade, že sa chystáte stavať, alebo plánujete rozsiahlejšiu rekonštrukciu Vášho domu (prístavba, nadstavba), budete potrebovať stavebné povolenie. Povolenie na stavbu si teda musíte vybaviť, ak plánujete stavbu vyššiu ako 5 m, ktorej zastavaná plocha je väčšia než 25 m² a v prípade podzemnej stavby potrebujete povolenie, ak hĺbka presahuje 3 m.  Akákoľvek stavba bez platného stavebného povolenia je ilegálna stavba a stavebný úrad môže nariadiť je odstránenie. Stavebné povolenie sa vybavuje na stavebnom úrade. Stavebným úradom  je obec, t. j. obecný úrad a stavebné povolenie podpisuje starosta. Stavebné povolenie vybavíte na základe žiadosti o vydanie stavebného povolenia ( kancelária č.1). Vybavením stavebného povolenia môžete poveriť aj niekoho iného, napríklad projektanta alebo inú osobu, ktorá ponúka vybavenie stavebného povolenia a bude Vás v stavebnom konaní pred úradmi zastupovať.  Stavebné konanie sa začne po zaplatení správneho poplatku a predložení spomínanej žiadosti o stavebné povolenie. Po získaní stavebného povolenia je nutné, aby si stavebník po uplynutí 15 - dňovej lehoty ( lehota na odvolanie sa všetkých účastníkov konania voči vydanému stavebnému povoleniu) dal vyznačiť na takéto rozhodnutie tzv. právoplatnosť ( vyznačia Vám ju na spoločnom stavebnom úrade v Nitre). Táto lehota začína každému účastníkovi konania plynúť dňom doručenia rozhodnutia. 

 

Doba vybavenia stavebného povolenia sa pohybuje od 30 do 60 dní.  Správny poplatok: fyzciká osoba 50 eur, právnická osoba 100 eur, bytový dom 200 eur.

Náležitosti k vydaniu stavebného povolenia

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - tlačivo

Vyjadrenie vlastníka susednej nehnuteľnosti - tlačivo

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

Prehlásenie stavebného dozora - tlačivo

 

Predĺženie platnosti stavebného povoleniaPredĺženie platnosti stavebného povolenia

Dĺžka platnosti stavebného povolenia je dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu lehotu. Číže do dvoch rokoch od nadobudnutia platnosti je nutné začať s výstavbou, inak povolenie stratí platnosť. V prípade, že nastanú udalosti, ktoré posunú termín začatia s výstavbou je nutné, aby stavebník príslušný stavebný úrad písomne požiadal o predlženie platnosti stavebného povolenia.

Prílohy k žiadosti: Stavebné povolenie, ktorého platnosť sa predlžuje

Správny poplatok: fyzická osoba 30 eur, právnická osoba 100 eur

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

Zmena stavebníka/ov-doplnenie stavebníka Zmena stavebníka/ov - doplnenie stavebníka

V prípade zmeny stavebníka/ov alebo doplnenie stavebníkov na už vydané stavebné povolenie je potrebné podať žiadosť o zmenu stavebníka/ov. Prílohy k žiadosti: stavebné povolenie s vyznačenou právoplatnosťou /kópia/, geometrický plán, list vlastníctva.

Správny poplatok: nevyrubuje sa 

Žiadosť o zmenu stavebníka - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

Dodatočné stavebné povolenieDodatočné povolenie stavby (rozostavanej-dokončenej stavby)

Ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním, začne z vlastného podnetu konanie a vyzve vlastníka stavby, aby v určenej lehote predložil doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami. Ak vlastník stavby požadované doklady nepredloží v určenej lehote alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad nariadi odstránenie stavby. Konanie o dodatočnom povolení stavby sa môže začať na návrh vlastníka stavby, alebo ho začne stavebný úrad z vlastného podnetu ak zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia alebo v rozpore s ním (tzv.čierna stavba). 

Prílohy sú uvedené v žiadosti o dodatočné stavebné povolenie. 

Správny poplatok: trojnásobok bežnej sadzby stavebného povolenia

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

Zmena Zmena účelu užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby. Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

Prílohy sú uvedené v žiadosti o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania. 

Správny poplatok: fyzická aj právnické osoba - 30 eur

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu účelu užívania - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

tttOdstránenie stavby

V prípade odstránenia stavby potrebujete získať povolenie na odstránenie stavby. Žiadosť musí podať vlastník stavby. Či ste ním vy, si radšej overte na výpise listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, kde nájdete aj informácie, či nie je stavba zaťažená vecným bremenom alebo plombou. V takomto prípade je nutné daný objekt odpojiť od plynu, vody, elektriky. Pri búraní drobnej stavby /do 25m2/ postačí stavebnému úradu ohlásenie lehoty dokedy bude stavba odstránená. Ako ďalší krok po odstránení stavby nasleduje podanie žiadosti o zrušenie súpisného čísla, nakoľko je potrebné stavbu vymazať z katastra nehnuteľností, aby viac nefigurovala na liste vlastníctva. 

Správny poplatok: fyzická osoba - 20 eur, právnická osoba - 50 eur

Žiadosť o odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie potvrdenia o odstránení stavby - tlačivo  /potvrdenie sa dokladá spolu s oznámením o zrušení súp.čísla na kataster kvôli vymazaniu odstránenej stavby/ 

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

dddZmena stavby pred dokončením 

Stavbu možno užívať len na účel určený v stavebnom povolení. Preto, ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zmenám oproti projektovej dokumentácii, na základe ktorej stavebník získal stavebné povolenie alebo ohlásenie stavby, je nutné tieto zmeny pred kolaudáciou stavby zakresliť do projektu a obrátiť sa na príslušný stavebný úrad so žiadosťou o povolenie zmeny stavby pred dokončením. Konanie o zmene stavby pred dokončením začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene stavby pred dokončením.

Správny poplatok: 20 eur

Prílohy sú uvedené v žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením. 

Žiadosť zmena stavby pred dokončením - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

eeeZmena dokončenej stavby ( nadstavby, prístavby príp.stavebných úprav )

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; vyžaduje sa aj pri zmene týchto stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách dokončených stavieb.

Správny poplatok: 20 eur

Prílohy sú uvedené v žiadosti o zmenu stavby pred jej dokončením. 

Žiadosť o zmenu dokončenej stavby - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

kkOhlásenie jednoduchej stavby

Za jednoduché stavby sú považované:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
 • stavby na individuálnu rekreáciu,
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
 • oporné múry,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

Prízemné a podzemné stavby sa považujú za jednoduché stavby iba vtedy, ak z hľadiska požiarnej bezpečnosti je pre ich užívanie počet osôb určený podľa technickej normy, najviac však 30 osôb.

Uskutočnenie jednoduchej stavby je stavebník povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Začať uskutočňovať jednoduchú stavbu môže až na základe písomného oznámenie stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá námietky, v lehote do dvoch rokov od jeho doručenia, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Správny poplatok: fyzická osoba-20 eur, právnická osoba-50 eur

Ohlásenie jednoduchej stavby - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx

 

 

kkNávrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

Žiadosť o pridelenie súpisného čísla

 

Kolaudačné rozhodnutie je dokument, ktorým sa presne určí, na aký účel a za akých podmienok sa môže stavba používať. Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie, ktoré zaháji stavebný úrad (ten čo vydal aj stavebné povolenie) na základe žiadosti staviteľa. Čiže po skončení realizácie výstavby alebo rozsiahlej rekonštrukcie je potrebné požiadať stavebný úrad o vydanie kolaudačného rozhodnutia, ak stavebný úrad od kolaudácie neupustil. Na základe podania žiadosti Vám stavebný úrad zašle oznámenie o dátume a čase konania kolaudácie stavby (prístavby, nadstavby, novostavby), kde Vám aj uvedie presné dokumenty, ktoré bude treba pracovníkom stavebného úradu predložiť. Pokiaľ budete spĺňať všetky podmienky potrebné ku kolaudácii, stavebný úrad Vám vydá samotné kolaudačné rozhodnutie. Na toto rozhodnutie je nutné si dať vyznačiť právoplatnosť ( vyznačíme Vám ju na Obecnom úrade kancelária č.1) a to buď po uplynutí 15 dňovej lehoty (lehota na podanie odvolania účastníkov konania) alebo hneď a to vzdaním sa odvolania ( viď. tlačivo ).

Po vydaní kolaudačného rozhodnutia s vyznačenou právoplatnosťou je potrebné danej novostavbe prideliť súpisné číslo a to podaním žiadosti o pridelenie súpisného čísla. Na základe tejto žiadosti obecný úrad vydá rozhodnutie o pridelení súpisného čísla, ktoré spolu s kolaudačným rozhodnutím s vyznačenou právoplatnosťou, oznámením o pridelení resp. nepridelení súpisného čísla ( najčastejšie garáž, letné kuchynky) a geometrickým plánom bude treba pre správu katastra, ktorá si ho vyžaduje na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností. Pri vyhotovení geometrického plánu pri novostavbách je nutné dať si vyhotoviť aj tzv. zameranie adresného bodu v listinnej forme pre potreby informačného systému verejnej správy registra adries, ktorého správcom je Ministerstvo vnútra SR. Bez uvedeného zamerania adresného bodu Vám nebudeme môcť prideliť súpisné číslo. Adresný bod je zoznam súradníc,ktoré sú potrebné pre záchranné zložky. Ako posledný krok po kolaudácii a pridelení súpisného čísla nasleduje prihlásenie sa na trvalý pobyt ( bližšie info v zložke Evidencia obyvateľstva).

Správny poplatok: rodinný dom: 35 eur, bytový dom 120 eur

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia - tlačivo

Čestné prehlásenie o prevzatí rozhodnutia - vzdanie sa odvolania - tlačivo

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu - tlačivo

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov.docx