Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 277
TÝŽDEŇ: 2833
CELKOM: 510755

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenie


Všeobecne záväzné nariadenie  je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.“

            Právomoc  obce vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“) v súlade s Ústavou Slovenskej republiky upravuje zákon SNR č. 369/1990 Zb. (ďalej len „zákon“).

            Proces tvorby nariadenia obce obsahuje jeho jednotlivé etapy: príprava návrhu, pripomienkovanie návrhu, prerokúvanie a schvaľovanie návrhu a vyhlásenie schváleného nariadenia obce.   

Návrh nariadenia v rámci samosprávnych funkcií, ako aj na základe splnomocnenia osobitného zákona pripravuje z vlastného podnetu v rámci svojich kompetencií Obecný úrad.  Návrh na spracovanie samosprávneho nariadenia môže dať aj starosta obce, Obecné zastupiteľstvo obce  (ďalej len „OcZ“ ), komisie OcZ, poslanci OcZ a hlavný kontrolór obce.

Obec zverejňuje  návrh nariadenia jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15  dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva  o návrhu nariadenia a súčasne  taktiež na webovom sídle obce v tej istej lehote.

K predmetnému návrhu nariadenia je možné, v 10 dňovej lehote odo dňa vyvesenia, uplatniť pripomienku; takéto právo má každá fyzická osoba alebo právnická osoba. Zákon ustanovuje formu, akou možno pripomienku podať a požiadavky na obsah pripomienky. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Pripomienku je možné podať:

*elektronicky na adrese obec@zbehy.sk

*písomne na adresu Obecný úrad Zbehy, č.69, 951 42 Zbehy,

*osobne na adrese obecného úradu do zápisnice.

            Návrh  nariadenia na svojom zasadnutí prerokováva OcZ. Na jeho  prijatie , vrátane jeho novelizácie alebo zrušenia, je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov.

            Nariadenie obce sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; zároveň  sa zverejní aj na webovom sídle obce, súčasne s jeho vyhlásením; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.

2019

VZN č.2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 30x

VZN č.1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školských účelových zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zbehy Stiahnuté: 74x

VZN č. 2/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 152x

VZN č.01/2017 - Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Zbehy a Zbehy časť Andač Stiahnuté: 310x

VZN č.1/2016 O vyhlásení záväzných častí ÚPO Zbehy Zmeny a doplnky č.3 Stiahnuté: 156x

Dodatok č.1 k VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnimi odpadmi a drobným stavebným odpadom Stiahnuté: 62x

VZN č.2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zbehy a časti obce Andač Stiahnuté: 350x

VZN č.4/2013 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Zbehy Stiahnuté: 415x

VZN č.3/2013 o zneškodnení obsahu žúmp,náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd na území obce Zbehy Stiahnuté: 365x

VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Zbehy Stiahnuté: 299x

VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnyvch služieb, spôsobe a výške úhrad za soc. služby Stiahnuté: 166x

VZN č.1/2011 Upravujúce nájom 2x7 nájomných bytov pre obec Zbehy. Stiahnuté: 568x

VZN č. 2/2010 O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác PO a FO podnikateľovi Stiahnuté: 61x

Dodatok č.1 k VZN č.1/2010 o stanovení zásad prezentácie politických strán... o určení miest na vylepovanie volebných plagátov... Stiahnuté: 304x

VZN č.1/2010 O stanovení zásad prezentácie politických strán.....Komunálne voľby Stiahnuté: 323x

VZN č.3/2009 O parkovaní vozidiel na verejných priestranstvách Stiahnuté: 284x

VZN č.1/2009 O čistote a verejnom poriadku Stiahnuté: 357x

VZN č.8/2008 Podmienky poskytovania dotácie pre PO a FO- podnikateľov na území obce Stiahnuté: 319x

VZN č.7/2008 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhov. miestach Stiahnuté: 274x

VZN č.4/2008 O výške príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole v obci Zbehy Stiahnuté: 293x

Stránka