Harmonogram vývozu 2020Harmonogram vývozu 2020

Voľby do Národnej rady SR 2020

v

Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 309
TÝŽDEŇ: 309
CELKOM: 508231

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

CHARAKTERISTIKA OBCE


Zbehy sa nachádzajú v Nitrianskom kraji 8 km severozápadne od okresného, krajského sídla mesta Nitry, 18 km juhovýchodne od Hlohovca a 25 km juhozápadne od Topoľčian.
 
 
 

Obec patrí do kategórie obcí s počtom obyvateľov nad 2 000, súčasťou obce je obec Andač. Obec možno charakterizovať ako vidiecke územie v dosahu pôsobnosti ťažiska osídlenia prvej úrovne mesta Nitra a ležiacej na ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa, ktorá prepája centrá osídlenia Trenčín, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. Pozoruhodnosťou je objav kostrového pohrebiska zo staršej doby bronzovej, zaniknutá stredoveká osada z 12. storočia s románskym kostolom.
Prvá zmienka o obci je z roku 1156.

Obec leží vo výške 144 - 239 m.n.m. v juhovýchdnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na nive a terase rieky Nitry a jej sútoku s riekou Radošinka.

Rozloha obce je 1 955 ha, z toho časť Andač má 294 ha, čo predstavuje 15 % celkovej výmery. Poľnohospodárskej pôdy je 1 615 ha, nepoľnohospodárskej 341 ha - z toho 142,3 ha lesnej, 27,3 ha vodnej, 141,4 ha zastavanej a 29,2 ha ostatnej plochy.

Výhodná je aj poloha z hľadiska dopravných sietí, hlavne cestnej. Obec je prepojená na trasy I. triedy č. 64. Cesta spája v severojužnom smere mestá Trenčín, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. V rámci mesta Nitry sa napája na cestu I. triedy č. 64 ktorá spája centrá osídlenia Trnava, Nitra, Banská Bystrica s už vybudovanými úsekmi rýchlostnej cesty R1. Obcou prechádza železničná trať č. 140 (Nové Zámky - Nitra - Topoľčany - Prievidza) a trať č. 141 ( Nitra - Leopoldov ).
 

(23.10.2009)

VÝPOŽIČNÝ PORIADOK KNIŽNICE

erb
OBEC ZBEHY - Obecná knižnica
 
 
 

                                                Článok I.

 

1.Knižný fond ( knihy, časopisy, špeciálne fondy ) si má právo vypožičať každý občan, ktorý je registrovaným čitateľom Obecnej knižnice v Zbehoch – vlastní jej čitateľský preukaz – a súhlasí s týmto výpožičným poriadkom.

2.Čitateľom obecnej knižnice v Zbehoch môže byť :

a/ každý občan SR vo veku od 15 rokov

b/ deti do 15 rokov sa môžu stať čitateľmi na základe prihlášky, ktorú podpíšu rodičia na dôkaz toho, že berú zodpovednosť za požičané knihy svojho dieťaťa.

3.Čitateľský preukaz sa vydáva po predložení občianskeho preukazu.

4.Čitateľský preukaz platí jeden kalendárny rok a je neprenosný. Po uplynutí kalendárneho roka sa 

    čitatelia znovu zapisujú.

    Zápisné na kalendárny rok je     pre    dospelých        1,00  euro   

                                                              pre deti do 15 rokov   0,50 eura

5.Ak čitateľ zmení meno, bydlisko, zamestnávateľa alebo školu, je povinný túto zmenu ihneď

    nahlásiť knižnici.

 

                                                            Článok  II.

 

1.Knižničné fondy a zariadenia knižnice sú obecným majetkom. Každý čitateľ je povinný ich chrániť   

    a nesmie ich poškodzovať.

2.Výpožičná lehota je diferencovaná podľa druhu knižničných jednotiek :

- knihy   -   1 mesiac

- periodiká   -  1 týždeň

3.Ak čitateľ nedodrží výpožičnú lehotu, je povinný hradiť knižnici výdavky spojené s upomienkami :

     za    I. upomienku sa platí ........  0,50 eura

     za  II. upomienku  sa platí ........  1,00 euro

     za III.  upomienku sa platí ........  2,00 eura

4.Čitateľ je povinný vrátiť knižničné jednotky v neporušenom stave. Akékoľvek poškodenie knižničných jednotiek, prípadne ich strata, musí byť čitateľom nahradená. Stratené či poškodené knižničné jednotky možno nahradiť :

- tým istým dielom v rovnakom vydaní a väzbe

- iným vydaním rovnakého diela

- inou novou knihou z tej istej tematickej skupiny po dohovore s knihovníkom.

 

                                                      Článok  III.

 

1.Je nutné, aby čitateľ ihneď oznámil knižnici výskyt infekčnej choroby v rodine. Počas trvania tejto choroby nemôžu byť čitateľovi poskytnuté výpožičné služby.

2.Za hrubé porušenie výpožičného poriadku Obecná knižnica v Zbehoch môže na určitý čas, prípadne natrvalo, zrušiť právo čitateľa na poskytovanie knižničných služieb.

3.Výpožičná doba :

 

     Pondelok :        od   14 : 00  hod.       do    16 : 00 hod.

     Streda :             od   14 : 00  hod.       do    17 : 00 hod.

 

Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť od 1.1.2009.

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 8.12.2008   č.uz. 12/2008

 

 

 

 

 

                                                                    Ing. Ivan Habiňák

                                                                      starosta obce