Fotogaléria

Posledná pridaná fotografia

Posledná pridaná fotografia

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 191
TÝŽDEŇ: 3044
CELKOM: 424796

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

CHARAKTERISTIKA OBCE


Zbehy sa nachádzajú v Nitrianskom kraji 8 km severozápadne od okresného, krajského sídla mesta Nitry, 18 km juhovýchodne od Hlohovca a 25 km juhozápadne od Topoľčian.
 
 
 

Obec patrí do kategórie obcí s počtom obyvateľov nad 2 000, súčasťou obce je obec Andač. Obec možno charakterizovať ako vidiecke územie v dosahu pôsobnosti ťažiska osídlenia prvej úrovne mesta Nitra a ležiacej na ponitrianskej rozvojovej osi druhého stupňa, ktorá prepája centrá osídlenia Trenčín, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. Pozoruhodnosťou je objav kostrového pohrebiska zo staršej doby bronzovej, zaniknutá stredoveká osada z 12. storočia s románskym kostolom.
Prvá zmienka o obci je z roku 1156.

Obec leží vo výške 144 - 239 m.n.m. v juhovýchdnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny na nive a terase rieky Nitry a jej sútoku s riekou Radošinka.

Rozloha obce je 1 955 ha, z toho časť Andač má 294 ha, čo predstavuje 15 % celkovej výmery. Poľnohospodárskej pôdy je 1 615 ha, nepoľnohospodárskej 341 ha - z toho 142,3 ha lesnej, 27,3 ha vodnej, 141,4 ha zastavanej a 29,2 ha ostatnej plochy.

Výhodná je aj poloha z hľadiska dopravných sietí, hlavne cestnej. Obec je prepojená na trasy I. triedy č. 64. Cesta spája v severojužnom smere mestá Trenčín, Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. V rámci mesta Nitry sa napája na cestu I. triedy č. 64 ktorá spája centrá osídlenia Trnava, Nitra, Banská Bystrica s už vybudovanými úsekmi rýchlostnej cesty R1. Obcou prechádza železničná trať č. 140 (Nové Zámky - Nitra - Topoľčany - Prievidza) a trať č. 141 ( Nitra - Leopoldov ).
 

(23.10.2009)

ŠTATÚT OBECNEJ KNIŽNICE V ZBEHOCH

erb
Obec Zbehy na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút Obecnej knižnice v Zbehoch.
 
 
 

 

§ 1

Právne  postavenie  knižnice

1.Zriaďovateľom Obecnej knižnice v Zbehoch /ďalej len knižnice / je Obec Zbehy.

Knižnica má 1 pobočku v časti Andač. Knižnica nemá právnu subjektivitu, teda nemá ani právo vystupovať v právnych vzťahoch. Všetky rozhodnutia prináležia zriaďovateľovi.

2.Pôsobnosť knižnice je zhodná s územím obce Zbehy.

3.Metodickú pomoc a poradenskú službu poskytuje Obecnej knižnici v Zbehoch  Krajská knižnica Karola Kmeťku v Nitre, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

 

§2

Poslanie  knižnice

1.Knižnica a jej pobočka  utvárajú a sprístupňujú univerzálny knižničný fond vrátane dokumentov miestneho významu, poskytujú knižnično - informačné služby a tak sprístupňujú kultúrne hodnoty a informácie a tak prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

2.Knižnica a jej pobočka organizujú a zabezpečujú tiež ďalšie kultúrne, vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s ich hlavnou činnosťou / literárne stretnutia, besedy .../

 

§3

Sprístupnenie  knižničných  fondov

1.Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica a jej pobočka  nemajú vo svojom fonde, môžu zabezpečiť používateľom z inej knižnice prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby.

2.Knižnica a jej pobočka poskytujú svoje služby používateľom bez rozdielu ich politickej orientácie, náboženského presvedčenia, bez rozdielu národnosti, spoločenského alebo sociálneho postavenia.

3.Knižnica a jej pobočka  nesmú uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

 

§4

Správa  knižnice

1.Za činnosť knižnice a jej pobočky, hospodárenie so zverenými finančnými prostriedkami a s majetkom obce zodpovedajú zriaďovateľovi podľa platných právnych noriem a podľa pokynov zriaďovateľa   knihovníčky.

2.Knihovníčky menuje a odvoláva starosta  obce.

3.Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu svojimi názormi  a skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice a zároveň sprostredkúvať požiadavky verejnosti na výber kníh do knižničného fondu. Na čele knižničnej rady je spravidla člen obecného zastupiteľstva. Knihovník je členom knižničnej rady.

 

§ 5

Hospodárenie  knižnice

1.Hospodárenie knižnice a jej pobočky je súčasťou obce a je viazané na jej rozpočet. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti knižnice a jej pobočky a na nákup kníh. O jej výške  sú knihovníčky informované.

2.Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica a jej pobočka používajú pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovníčky organizujú a spravujú majetok podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom obce.

3.Knihovníčky sú povinné zaobchádzať so zverenými finančnými prostriedkami podľa pokynov zriaďovateľa a v stanovených termínoch predkladať vyúčtovanie. Získané finančné prostriedky sú povinné odovzdať 1x mesačne na Obecný úrad v Zbehoch.

4.Finančné  zdroje knižnice sú :

a) rozpočet obce

b) príjmy z poplatkov vyinkasovaných v knižnici podľa knižničného poriadku

    / zápisné, upomienky, náhrada za stratené knihy /

c) sponzorské príspevky

d) príjmy z iných aktivít kultúrneho charakteru / napr. burza kníh /

5.Sponzorské príspevky účelovo určené pre knižnicu a jej pobočku musia byť zúčtované tak, aby bolo preukázateľné ich využitie.

 

§6

Záverečné  ustanovenie

Poskytovanie knižnično– informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

 

       Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Zbehoch dňa 8.10.2007 a nadobudol účinnosť dňom 23.10.2007.

 

 

V Zbehoch, dňa 8.10.2007                                           

                                                                                       Ing. Ivan Habiňák

                                                                                         Starosta  obce